Deze voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd
ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE TRANSACTIES
van Branchevereniging Art-Frame te Utrecht hierna te noemen: ART-FRAME

TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Branchevereniging Art-
Frame en/of haar leden enerzijds en wederpartij die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
anderzijds.
De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
ART-FRAME: Branchevereniging Art-Frame alsmede de bij haar aangesloten leden.
Voorwaarden: deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.
Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop en van opdracht inzake door ART-FRAME
gekochte of verkochte zaken dan wel geleverde diensten.
De wederpartij: de wederpartij van ART-FRAME.

OFFERTES
Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat
ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding
geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.
Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat ervoor
in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van het product
heeft verstrekt.
Onverlet het vorenstaande hebben offertes een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen.
Gegevens in drukwerken en ander reclamemateriaal binden ART-FRAME in ieder geval nimmer.

ORDERS
Elke tussen ART-FRAME en wederpartij gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend,
tenzij ART-FRAME binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst aan wederpartij gemotiveerd
schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt. Dit recht komt ART-FRAME in ieder geval
toe indien de wederpartij blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of de kredietverzekeraar
van ART-FRAME niet kredietwaardig is.

LEVERING
Omtrent de wijze van levering kan door ART-FRAME worden aangegeven of zij de goederen aan wederpartij
zal opsturen, dan wel of wederpartij deze goederen dient af te halen.
Met inachtneming van het eigendomsvoorbehoud, als omschreven in deze voorwaarden onder “Eigendomsvoorbehoud”,
wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden zodra de zaken in de macht van de
wederpartij gesteld zijn. Van het moment van levering zijn de zaken voor risico van de wederpartij.
Indien de zaken niet verzonden kunnen worden dan wel niet opgehaald worden ten gevolge van omstandigheden
waarvoor ART-FRAME niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan haar verplichting tot levering
te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van de wederpartij gereed te houden, mits zij hiervan
binnen 6 werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen dan wel opgehaald dienden
te worden schriftelijk kennis heeft gegeven aan de wederpartij. In dit geval gaat de betalingstermijn in op
de dag waarop ART-FRAME had kunnen leveren.
Pagina 2
Dossiernr .7.15.M9455

LEVERINGSTERMIJN
Omtrent de tijd van levering kan een datum of een termijn zijn overeengekomen. In dat geval is het tijdstip
van levering niet meer dan een indicatie waar de wederpartij geen rechten aan kan ontlenen.
Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, verplicht ART-FRAME niet tot
vergoeding van de eventueel daardoor door wederpartij geleden schade.

EMBALLAGE
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.
ART-FRAME kan niet instaan voor enige beschadiging of verlies indien de wederpartij het advies
ten aanzien van het gebruik van emballage niet opvolgt.

HONORARIUM, KOSTEN, TARIEVEN
De honorering van ART-FRAME berust op van te voren overeengekomen tarieven.
Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.
ART-FRAME kan in het kader van een opdracht gebruik maken van de diensten van derden. Verloopt
betaling aan deze derden via ART-FRAME, dan is deze gerechtigd een voorschot hiervoor te verlangen.
Ook is zij gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten. ART-FRAME zal
kortingen op leveranties van derden doorgeven aan de wederpartij.
ART-FRAME zal haar honorarium en kosten factureren, tenzij anders overeengekomen
ART-FRAME verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de
wederpartij ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van
een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.
Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde
opdracht, kan aan wederpartij in rekening worden gebracht.

WIJZIGING IN DE OPDRACHT
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of
namens de wederpartij aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon
worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen
vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstig in rekening
brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
Door de wederpartij na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering
van de opdracht moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan ART-FRAME ter kennis zijn gebracht.
ART-FRAME zal deze uitvoeren, mits dit redelijkerwijs mogelijk is. Worden deze mondeling of
per telefoon opgegeven, dan zal de wijziging besproken dienen te worden met de medewerker van ARTFRAME
met wie de oorspronkelijke opdracht is overeengekomen en is het risico voor de tenuitvoerlegging
der wijzigingen voor rekening van de wederpartij.
Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk
overeengekomen levertijd door ART-FRAME wordt overschreden.
KLACHTEN
Onder klachten worden verstaan alle grieven van wederpartij ter zake van de hoedanigheid van een leverantie
of geleverde dienst.
Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze schriftelijk zijn ingediend en de brief van
wederpartij, die een omschrijving van de klacht(en) moet bevatten, binnen 12 werkdagen na de levering
in het bezit van ART-FRAME is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.
Betreft de klacht niet zichtbare of anderszins niet waarneembare gebreken (verborgen gebreken), dan kan
de klacht nog geldend worden gemaakt binnen 12 werkdagen nadat het gebrek wederpartij is gebleken,
echter nimmer later dan 12 maanden na factuurdatum.
Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de
staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de klacht verborgen gebreken betreft.
Pagina 3
Dossiernr .7.15.M9455
Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit,
breedte, kleuren, maatgeving, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren.
Ingeval van een gerechtvaardigde klacht heeft ART-FRAME het recht de gereclameerde zaken te herstellen.

BETALING
De betalingstermijn is, tenzij anders overeengekomen, 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling
is wederpartij in verzuim.
ART-FRAME heeft tegenover wederpartij die in verzuim is onverminderd haar overige rechten ingevolge
de voorwaarden en/of de wet het recht:
a onmiddellijke betaling bij aanbieding der zaken aan wederpartij (rembours) en/of zekerheidsstelling
voor de betaling te eisen voor alle lopende (koop)overeenkomsten;
b de leveringen (als ook de aanmaak of de bewerking der hiervoor bestemde zaken) op te schorten, onverminderd
haar recht gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. Nadat wederpartij
alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan ART-FRAME als leveringstermijn ter beschikking
de tijd die, rekening houdende met de alsdan in haar bedrijf bestaande mogelijkheden, voor de
aanmaak of bewerking nodig is;
c de desbetreffende (koop)overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van
ART-FRAME afkomstige schriftelijke verklaring;
d één, meer of alle lopende (koop)overeenkomsten, ten aanzien waarvan wederpartij niet in verzuim is,
geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van ART-FRAME afkomstige schriftelijke
verklaring.
Het onder d genoemde recht zal eerst worden uitgeoefend indien wederpartij niet binnen 8 dagen voldaan
heeft aan een eis van ART-FRAME tot zekerheidsstelling voor de betaling van hetgeen wederpartij uit
hoofde van bedoelde overeenkomst(en) verschuldigd zal worden. Behalve in geval gebruik gemaakt is
van het recht van ontbinding, kan ART-FRAME te allen tijde haar keuze uit de in dit artikel genoemde
rechten wijzigen.
Indien wederpartij blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of de kredietverzekeraar van
ART-FRAME, jegens derden in verzuim is en/of als niet kredietwaardig en/of als insolvabel is te beschouwen,
heeft ART-FRAME zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist met betrekking tot alle lopende
(koop)overeenkomsten voor zover niet uitgevoerd de hierboven genoemde rechten.
Indien wederpartij in verzuim is, is wederpartij de wettelijke rente ex artikel 6:119 A BW verschuldigd
over het nog verschuldigde. Voorts is wederpartij buitengerechtelijke kosten verschuldigd op basis van
het “Rapport Voorwerk II”.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
ART-FRAME behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren
zaken de eigendom voor, totdat door betaling door wederpartij zijn tenietgegaan:
a de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;
b de vorderingen inzake door de ART-FRAME ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten
behoeve van wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden;
c de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.
Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien wederpartij de betaling daarvan niet heeft aangetoond.
Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren.
Het is wederpartij echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening
van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege
op het tijdstip dat wederpartij op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor
het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surseance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement
wordt verklaard. Wederpartij mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval
laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
Pagina 4
Dossiernr .7.15.M9455

RETENTIERECHT OPSLAG EN VERHAAL
ART-FRAME is ten aanzien van alle op grond van de overeenkomst door wederpartij aan haar ter beschikking
gestelde goederen gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten
die zij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van wederpartij, tenzij de wederpartij voor die kosten
voldoende zekerheid stelt.
ART-FRAME zal zich ten aanzien van de in haar bezit zijnde goederen van wederpartij gedragen als
goed bewaarnemer. De kosten van de opslag van goederen die niet worden afgehaald of die niet verzonden
kunnen worden ten gevolge van omstandigheden waarvoor ART-FRAME niet aansprakelijk is en /of
waar ART-FRAME haar retentierecht op uitoefent, komen na aanmaning voor rekening van wederpartij.
In deze aanmaning zal aangegeven worden vanaf welke dag kosten van opslag in rekening gebracht gaan
worden. De kosten van opslag bedragen €1, – per dag.
ART-FRAME is gerechtigd haar vorderingen op wederpartij na een periode van zes maanden, te rekenen
vanaf het moment dat kosten van opslag in rekening worden gebracht, te verhalen op de betreffende goederen
van wederpartij die zij onder zich heeft

OVERMACHT
Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede ART-FRAME resp. wederpartij redelijkerwijs
geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst
redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.
ART-FRAME resp. wederpartij zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval
van overmacht voordoet.
In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de
betrokken overeenkomst.
Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn,
inclusief een eventuele naleveringstermijn met tenminste 20 werkdagen, heeft de wederpartij, in afwijking
van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een
schriftelijke verklaring.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
Het is wederpartij verboden de producten van ART-FRAME, waaronder begrepen ontwerpen, modellen,
schetsen en presentaties, al dan niet met inschakeling van derden, na te maken, te vermenigvuldigen dan
wel te exploiteren, dan wel anderen hiervan het gebruikrecht te verlenen, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van ART-FRAME.

TENTOONSTELLINGEN EN EXPO SITIES
Tentoonstellingen van objecten in een aan ART-FRAME toebehorende ruimte geschieden voor rekening
en risico van wederpartij. Wederpartij dient zelf voor een adequate verzekering zorg te dragen indien wederpartij
niet zelf dit risico wenst te dragen.
ART-FRAME draagt zorg voor het ophangen van de te exposeren objecten. De daarvoor bestemde plaats
c.q. ruimte moet hiervoor de nodige aansluitpunten op het elektriciteitsnet hebben. De wederepartij dient
zorg te dragen voor een goede verlichting van het door ART-FRAME te monteren object. ART-FRAME
dient ruimschoots in de gelegenheid gesteld te worden om de objecten te monteren. Zij is niet aansprakelijk
voor de juiste uitvoering van het geheel, indien de wederpartij de hem toebedeelde werkzaamheden
niet of te laat uitvoert.

VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ IN GEVAL VAN MONTAGE DOOR ART-FRAME
De wederpartij zorgt ervoor dat ART-FRAME tijdig kan beschikken.
a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, een en ander op aanwijzing van ARTFRAME.
b. over aansluitende toegang tot het gebouw of de kamers, waarin het werk moet worden uitgevoerd (personeel
van de wederpartij of de nodige sleutels).
c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen (waaronPagina
5
Dossiernr .7.15.M9455
der gebruik van liften e.d.)
d. over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
De wederpartij is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte
voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
Indien de wederpartij de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen
van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige
uitvoering daarvan.
De wederpartij dient ervoor te zorgen dat ART-FRAME de door haar uit te voeren werkzaamheden aansluitend
(in tijd) kan uitvoeren, voor vertragingen in de uitvoering van de werkzaamheden kan de wederpartij
aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende kosten van ART-FRAME.
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij
verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor ART-FRAME voortvloeiende schade en kosten aan de wederpartij
in rekening worden gebracht.

AANSPRAKELIJKHEID
ART-FRAME zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht
nemen die van ART-FRAME kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat wederpartij
aan ART-FRAME onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is ART-FRAME voor de daardoor
ontstane schade niet aansprakelijk. Indien wederpartij aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout
van ART-FRAME die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is ART-FRAME voor die schade aansprakelijk
tot maximaal voor de desbetreffende opdracht gefactureerde honorarium.
De aansprakelijkheid van ART-FRAME is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van
haar verzekeraar in voorkomend geval.
ART-FRAME is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van ART-FRAME aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor
zoveel deze aan ART-FRAME toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking
van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
ART-FRAME is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten
is aan opzet of grove schuld van ART-FRAME.

BELASTINGEN
In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende
transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen;
alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van wederpartij.
WIJZIGINGSBEDING
ART-FRAME is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt
belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij
voorbaat) met de klant besproken.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van
ART-FRAME, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.
Pagina 6
Dossiernr .7.15.M9455
Deze voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN / CONSUMENTEN
van
Branchevereniging Art-Frame
te Utrecht
hierna te noemen: ART-FRAME

TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Branchevereniging Art-
Frame en/of haar leden enerzijds en wederpartij die handelt in de hoedanigheid van consument anderzijds.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
ART-FRAME: Branchevereniging Art-Frame alsmede de bij haar aangesloten leden.
Voorwaarden: deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.
Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop en van opdracht inzake door ART-FRAME
gekochte of verkochte zaken dan wel geleverde diensten.
De wederpartij: de wederpartij van ART-FRAME die handelt in de hoedanigheid van consument en een
overeenkomst (op afstand) aangaat met ART-FRAME ;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ART-FRAME
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van
de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat wederpartij en ART-FRAME gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst
op afstand;
Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of
diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen in staat stelt om informatie die persoonlijk is gericht,
op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt.
TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk schriftelijk, dan wel digitaal aanbod vanuit
ART-FRAME en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen partijen.
2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden
beschikbaar gesteld. Op elk verzoek daartoe worden deze voorwaarden kosteloos aan wederpartij toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische
weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij
op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij
op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Naast deze voorwaarden worden zowel het servicecertificaat, als de bijbehorende servicevoorwaarden
op gelijke wijze aan wederpartij aangeboden en geaccepteerd.
Pagina 2
Dossiernr .8.15.M9456
5. Voor het geval dat naast de bovengenoemde voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden
van toepassing zijn, zijn het tweede, derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan
de wederpartij zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
bepaling die voor hem het meest gunstig is.

OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat ART-FRAME de digitale dan wel schriftelijke
bestelling van wederpartij accepteert.
2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ART-FRAME onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ART-FRAME passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt ART-FRAME
voor een veilige webomgeving. Indien de wederpartij elektronisch kan betalen, zal ART-FRAME daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. ART-FRAME kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien ART-FRAME op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is ART-FRAME gerechtigd om
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. ART-FRAME zal bij het product of dienst aan de wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ART-FRAME waar de wederpartij met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de wederpartij van het herroepingrecht gebruik kan
maken, alsmede het modelformulier in de bijlage, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten
zijn van het herroepingrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en bestaande garanties.
PRIJS
1.De prijs en eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, maar exclusief bijkomende kosten waaronder
begrepen: transportkosten, verzekeringen, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole, invoerrechten,
overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
VERZENDING EN LEVERING
1. Verzendkosten die mogelijk verschuldigd worden bij levering worden apart vermeld voordat wederpartij
akkoord geeft voor aankoop.
2. De door ART-FRAME opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
3. Enige levering welke later geschiedt dan is overeengekomen, schort de betalingsverplichting aan de
zijde van wederpartij niet op.
4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk twee weken nadat hij de bestelling geplaatst
heeft bericht. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal ART-FRAME het bedrag dat de wederpartij betaald
heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
EMBALLAGE
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.
ART-FRAME kan niet instaan voor enige beschadiging of verlies indien de wederpartij het advies
ten aanzien van het gebruik van emballage niet opvolgt.
Pagina 3
Dossiernr .8.15.M9456

BETALING
1. Betaling door wederpartij kan geschieden middels iDEAL, per vooruitbetaling of per pinbetaling bij
aflevering.
2. Wanneer voor vooruitbetaling is gekozen, kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande
de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
aan ART-FRAME te melden.
4. In geval van wanbetaling van de wederpartij heeft ART-FRAME behoudens wettelijke beperkingen, het
recht om de vooraf aan de wederpartij kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Hetgeen
hieromtrent gesteld in deze voorwaarden geldt als zodanig kenbaar gemaakt.
5. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, zal de wederpartij
nog eenmaal in de gelegenheid worden gesteld binnen 14 dagen te betalen. Is alsdan nog geen
(volledige) betaling ontvangen, dan is wederpartij in verzuim.
De wederpartij is na verzuim de wettelijke rente verschuldigd per maand of evenredig deel van een
maand.
6. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de regeling geldende in het Besluit
normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten 2012.
HERROEPINGSRECHT
1. Bij de aankoop van producten dan wel de levering van diensten die tot stand komt middels een overeenkomst
op afstand heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen
en met gebruik van het forumlier van Bijlage 1. te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn
gaat in:
– ten aanzien van aankopen op de dag na ontvangst van het product inclusief bijbehorende informatie door
de wederpartij;
– ten aanzien van te leveren diensten vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst.
2. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het
product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen
of wederpartij het product wenst te behouden. Indien wederpartij van het herroepingrecht gebruik
maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele
staat en verpakking aan ART-FRAME worden geretourneerd, conform de door de ART-FRAME verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.
KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
1. Indien de wederpartij gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending
voor zijn rekening.
2. Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal ART-FRAME dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
1. ART-FRAME sluit het herroepingrecht van de wederpartij uit voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting
van het herroepingrecht geldt slechts indien ART-FRAME dit duidelijk in het aanbod, althans
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Hetgeen hieromtrent in deze voorwaarden
staat omschreven wordt beschouwd als dusdanig vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingrecht geldt voor producten:
a. die door ART-FRAME tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de wederpartij;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de wederpartij de verzegeling heeft verbroken.
Pagina 4
Dossiernr .8.15.M9456

EIGENDOMSVOORBEHOUD
ART-FRAME behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren
zaken de eigendom voor, totdat door betaling door wederpartij zijn tenietgegaan:
a de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;
b de vorderingen inzake door de ART-FRAME ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten
behoeve van wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden;
c de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.
Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien wederpartij de betaling daarvan niet heeft aangetoond.
Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren.

CONFORMITIET EN GARANTIE
1. Garantie wordt verleend op het technisch goed functioneren van de geleverde zaak gedurende een jaar na
aflevering, of zoveel langer als de fabrikant of de importeur van de zaak garantie op de zaak verleent.
Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie
van de producent.
2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud
daaraan door de wederpartij en / of door derden. Daarnaast vervalt de garantie wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van ART-FRAME , de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht
dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet
bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven
wijze.
3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder
begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ART-FRAME daardoor gevallen, integraal voor rekening
van de wederpartij.
4. Na verloop van de (wettelijke) garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,
inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden, tenzij
anders is overeengekomen.
5. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover
ART-FRAME.
Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een wederpartij tegenover ARTFRAME
kan doen gelden op grond van de wet.
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van:
• niet in acht nemen van bediening- en onderhoudsvoorschriften;
• anders dan het voorziene normale gebruik;
• normale slijtage;
• montage of reparatie door de opdrachtgever of derden, zonder schriftelijke toestemming van de
wederpartij;
• ondeskundige reparatie door de opdrachtgever;
• door de opdrachtgever toegepaste niet originele onderdelen;
en indien de oorzaak van het gebrek is gelegen buiten het product.
6. Opdrachtgever is gehouden te bewerkstelligen dat personeel van ART-FRAME, of door hem ingeschakelde
derden, bij de geleverde zaak toegelaten worden en in de gelegenheid gesteld worden om de geleverde
zaak te onderhouden, te controleren of te repareren. Op verzoek van ART-FRAME is wederpartij
gehouden de zaak voor genoemde handelingen af te staan.
7. Reparaties worden uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven, met inachtneming van wat in deze
voorwaarden bepaald is.
Pagina 5
Dossiernr .8.15.M9456
8. De wederpartij stelt alleen dan de vervangen materialen of zaken aan de opdrachtgever ter beschikking
indien deze daarom nadrukkelijk bij het geven van de opdracht heeft verzocht. Blijft dit verzoek achterwege,
dan worden deze vervangen materialen en zaken eigendom van wederpartij, zonder dat de opdrachtgever
op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

RETENTIERECHT OPSLAG EN VERHAAL
ART-FRAME is ten aanzien van alle op grond van de overeenkomst door wederpartij aan haar ter beschikking
gestelde goederen gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten
die zij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van wederpartij, tenzij de wederpartij voor die kosten
voldoende zekerheid stelt.
ART-FRAME zal zich ten aanzien van de in haar bezit zijnde goederen van wederpartij gedragen als
goed bewaarnemer. De kosten van de opslag van goederen die niet worden afgehaald of die niet verzonden
kunnen worden ten gevolge van omstandigheden waarvoor ART-FRAME niet aansprakelijk is en /of
waar ART-FRAME haar retentierecht op uitoefent, komen na aanmaning voor rekening van wederpartij.
In deze aanmaning zal aangegeven worden vanaf welke dag kosten van opslag in rekening gebracht gaan
worden. De kosten van opslag bedragen €1, – per dag.
ART-FRAME is gerechtigd haar vorderingen op wederpartij na een periode van zes maanden, te rekenen
vanaf het moment dat kosten van opslag in rekening worden gebracht, te verhalen op de betreffende goederen
van wederpartij die zij onder zich heeft

OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede ART-FRAME resp. wederpartij
redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst
redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.
2. ART-FRAME resp. wederpartij zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een
geval van overmacht voordoet.
3. In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de
betrokken overeenkomst.
4. Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn,
inclusief een eventuele naleveringstermijn met tenminste 20 werkdagen, heeft de wederpartij, in afwijking
van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een
schriftelijke verklaring.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
Het is wederpartij verboden de producten van ART-FRAME, waaronder begrepen ontwerpen, modellen,
schetsen en presentaties, al dan niet met inschakeling van derden, na te maken, te vermenigvuldigen dan
wel te exploiteren, dan wel anderen hiervan het gebruikrecht te verlenen, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van ART-FRAME.

TENTOONSTELLINGEN EN EXPO SITIES
1. Tentoonstellingen van objecten in een aan ART-FRAME toebehorende ruimte geschieden voor rekening
en risico van wederpartij. Wederpartij dient zelf voor een adequate verzekering zorg te dragen indien
wederpartij niet zelf dit risico wenst te dragen.
2. ART-FRAME draagt zorg voor het ophangen van de te exposeren objecten. De daarvoor bestemde
plaats c.q. ruimte moet hiervoor de nodige aansluitpunten op het elektriciteitsnet hebben. De wederpartij
dient zorg te dragen voor een goede verlichting van het door ART-FRAME te monteren object. ARTFRAME
dient ruimschoots in de gelegenheid gesteld te worden om de objecten te monteren. Zij is niet
aansprakelijk voor de juiste uitvoering van het geheel, indien de wederpartij de hem toebedeelde werkzaamheden
niet of te laat uitvoert.
Pagina 6
Dossiernr .8.15.M9456

VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ IN GEVAL VAN MONTAGE DOOR ART-FRAME
1. De wederpartij zorgt ervoor dat ART-FRAME tijdig kan beschikken.
a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, een en ander op aanwijzing van ARTFRAME.
b. over aansluitende toegang tot het gebouw of de kamers, waarin het werk moet worden uitgevoerd (personeel
van de wederpartij of de nodige sleutels).
c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen (waaronder
gebruik van liften e.d.)
d. over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
2. De wederpartij is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte
voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
Indien de wederpartij de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen
van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige
uitvoering daarvan.
3. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat ART-FRAME de door haar uit te voeren werkzaamheden
aansluitend (in tijd) kan uitvoeren, voor vertragingen in de uitvoering van de werkzaamheden kan de wederpartij
aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende kosten van ART-FRAME.
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij
verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor ART-FRAME voortvloeiende schade en kosten aan de wederpartij
in rekening worden gebracht.

AANSPRAKELIJKHEID
1. ART-FRAME zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in
acht nemen die van ART-FRAME kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat wederpartij
aan ART-FRAME onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is ART-FRAME voor de
daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien wederpartij aantoont dat zij schade heeft geleden door
een fout van ART-FRAME die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is ART-FRAME voor die
schade aansprakelijk tot maximaal voor de desbetreffende opdracht gefactureerde honorarium.
2. De aansprakelijkheid van ART-FRAME is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering
van haar verzekeraar in voorkomend geval.
3. ART-FRAME is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van ART-FRAME aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor
zoveel deze aan ART-FRAME toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking
van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. ART-FRAME is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten
is aan opzet of grove schuld van ART-FRAME.

WIJZIGINGSBEDING
ART-FRAME is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt
belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij
voorbaat) met de klant besproken.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van
ART-FRAME, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.

error: Content is protected !!